0
Povzetek košarice

Košarica je prazna

Dodaj izdelke

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI  


1. O Pravilniku o zasebnosti 


Namen Pravilnika o zasebnosti (v nadaljevanju: “Pravilnik o zasebnosti”) je seznanitev uporabnikov spletne trgovine podjetja Tajfun Planina d.o.o. ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi: ”stranka”) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe Tajfun Planina d.o.o., Planina pri Sevnici 41a, 3225 Planina pri Sevnici (v nadaljevanju: “Podjetje”) ter pravicami strank na tem področju.


Podjetje namenja posebno skrb varnosti osebnih podatkov strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z osebnimi podatki strank Podjetje upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost osebnih podatkov strank med drugim Podjetje skrbi z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki. Pri tem Podjetje uporablja ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.


Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasje stranke za obdelavo osebnih podatkov.


V Pravilniku o zasebnosti so, skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”), zajete naslednje informacije:


 • kontaktne informacije podjetja,
 • namen, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • veljavnost Pravilnika o zasebnosti.


2. Osebni podatki, ki jih zbira Podjetje

 

O obiskovalcih spletne trgovine Podjetje zbira podatke le z uporabo piškotkov. O kupcih ali naročnikih storitev (stranke), ki jih nudi Podjetje, se zbirajo tudi drugi osebni podatki, ki so potrebni za dobavo blaga in/ali izvajanje naročenih storitev.


Ti osebni podatki so:

 • ime in priimek
 • kontaktni e-poštni naslov
 • kontaktni telefon
 • IP naslov
 • podatki za izdajo ponudbe glede na povpraševanje stranke (naslov, davčna številka).


3. Upravljavec osebnih podatkov


Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, je podjetje Tajfun Planina d.o.o., Planina pri Sevnici 41a, 3225 Planina pri Sevnici.


4. Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo


Ta Pravilnik o zasebnosti je namenjen vsem, ki so naročili in/ali uporabljajo storitve Podjetja in/ali blago ali oddajo povpraševanje, kot tudi tistim, ki obiščejo spletno trgovino Podjetja (skupno: stranke).


5. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov


5.1. Obdelava na podlagi pogodbe


V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, Podjetje obdeluje osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med Podjetjem in posameznikom.


Pri obračunavanju storitev (na podlagi davčnih predpisov) Podjetje pridobiva in obdeluje za pravilno izdajo računa še podatek o naslovu stranke.


5.2. Obdelava na podlagi zakona


Na podlagi zakonitega interesa Podjetje uporablja osebne podatke tudi za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev. V okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja sistema in storitev Podjetja pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.


Na podlagi zakonitega interesa Podjetje uporablja osebne podatke strank tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.


V skladu s Splošno uredbo lahko Podjetje, v primeru suma zlorab, v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o strankah za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko te podatke posreduje tudi policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s konkretno stranko (kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju), lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.


5.3. Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov


Obdelava podatkov lahko temelji tudi na soglasju stranke, ki ga je posredovala Podjetju.


Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudi Podjetje. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo potrebam in željam strank in da se s tem poveča uporabno vrednost za stranke. Obveščanje se izvaja preko kanalov, ki jih stranka v soglasju izbere. Obveščanje lahko stranka kadarkoli prekliče, in sicer na način kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti.


Svoje soglasje lahko stranka kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo podano ali na drug način, kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti, pri čemer si Podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti tudi preko elektronskega sporočila na naslov info@tajfun.com ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža Podjetja.


Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja stranke. Veljavno je zadnje prejeto soglasje. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s Podjetjem.


Podatki, za katere je dana privolitev stranke, se v odsotnosti preklica obdelujejo do dve leti po prenehanju poslovnega razmerja s podjetjem.


6. Omejitve posredovanja osebnih podatkov

 

Po potrebi bo Podjetje za izvajanje določenih del (ki prispevajo k storitvam), pooblastilo druga podjetja in posameznike. V takem primeru lahko Podjetje posreduje osebne podatke tudi skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s Podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak zavezujoč dokument (v nadaljevanju: “Pogodba o obdelavi”). Zunanjim obdelovalcem bo Podjetje tovrstne podatke posredovalo oziroma naredilo dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so Podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti osebnih podatkov.


Podjetje na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago.

 

7. Obdobje hrambe osebnih podatkov


Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatki se hranijo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.


Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih, se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.


Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi soglasja strank, se hranijo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje s Podjetjem, njegovo soglasje velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica.


Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.


8. Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov


Uresničevanje pravic strank, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, se zagotavlja brez nepotrebnega odlašanja. O morebitni zahtevi stranke bo odločeno v enem mesecu po prejemu zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev, se lahko rok podaljša za največ dva dodatna meseca. O podaljšanju roka, skupaj z razlogom za zamudo, se stranko obvesti.


Zahteve v zvezi z uresničevanjem pravic strank Podjetje sprejema na elektronskem naslovu info@tajfun.com ali po pošti na naslovu Tajfun Planina d.o.o., Planina pri Sevnici 41a, 3225 Planina pri Sevnici.


Kadar stranka zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije stranki (kadar je mogoče), zagotovi z elektronskimi sredstvi, razen če stranka ne zahteva drugače.


Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, se lahko zahteva dodatne informacije, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika.


Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane (zlasti ker se ponavljajo), lahko Podjetje:


 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.


Strankam omogočamo naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:


(i) pravico do dostopa do podatkov

(ii) pravico do popravka

(iii) pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«)

(iv) pravico do omejitve obdelave

(v) pravico do prenosljivosti podatkov

(vi) pravico do ugovora(i) pravica do dostopa do podatkov


Stranka ima pravico do seznanitve, ali se v zvezi z njo obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:


 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.


(ii) pravica do popravka


Stranka ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo njene netočne osebne podatke ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.


(iii) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)


Stranka ima pravico zahtevati, da se njene osebne podatke izbriše, kadar velja eden od naslednjih razlogov:


 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar ugovarja obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.


(iv) pravica do omejitve obdelave


Stranka ima pravico zahtevati, da se omeji obdelavo njenih osebnih podatkov, v naslednjih primerih:

 • kadar oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita, stranka pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • osebnih podatkov stranke ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih stranka potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • če je stranka vložila ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

 

(v) pravica do prenosljivosti podatkov


Straka ima pravico, da prejme osebne podatke, ki jih je posredovala, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Hkrati ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi jo Podjetje pri tem oviralo.


(vi) pravica do ugovora


Kadar se podatki obdelujejo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi stranka kadar koli ugovarja.


Osebne podatke strank Podjetje preneha obdelovati, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi stranke, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.


9. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov


Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, se pošlje na elektronski naslov info@tajfun.com ali po pošti na naslov Tajfun Planina d.o.o., Planina pri Sevnici 41a, 3225 Planina pri Sevnici.


V primeru, da o zahtevi ni odločeno v zakonskem roku ali Podjetje zahtevo zavrne, ima stranka možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Prav tako ima stranka pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.


10. Končne določbe 

 

Za vse, kar ni urejeno s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja Republike Slovenije.


Podjetje si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti. Sprememba bo objavljena na spletni strani spletne trgovine Podjetja, 30 dni pred pričetkom veljavnosti le-tega.


Za vprašanja o Pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih Podjetje hrani o strankah, smo strankam na voljo na e-poštnem naslovu info@tajfun.com.

 

11. Veljavnost Pravilnika o zasebnosti


Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani spletne trgovine Podjetja in začne veljati 01. 09. 2021.


Tajfun Planina d.o.o.

Tajfun Planina d.o.o.

Planina pri Sevnici 41a

3225 Planina pri Sevnici

www.tajfun.com

Naše izdelke dostavljamo v države članice EU (razen Ciper, Estonija, Finska, Latvija, Litva in Malta)

V kolikor ne dostavljamo v vašo državo in bi vseeno želeli kupiti naše izdelke, se s povpraševanjem prosimo obrnite na marketing@tajfun.com. V najkrajšem možnem času vam bomo poskušali odgovoriti. Hvala za razumevanje.